Monthly Archives: March 2017

Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 18 Μαρτίου

Στίχ. Εἴσελθε, κέρδος ἐκ ταλάντων προσφέρων,
Εἰς τὴν χαράν, Κύριλλε, τοῦ σοῦ Κυρίου.
Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ θάνατος μέλας εἷλε Κύριλλον.

αρχείο λήψης (4)Ὁ Ἅγιος Κύριλλος καταγόταν ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη καὶ γεννήθηκε πιθανῶς τὸ 313 στὰ Ἱεροσόλυμα. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων Μαξίμου τοῦ Γ´ (333-348), τὸν ὁποῖο καὶ διαδέχθηκε στὴν ἐπισκοπικὴ ἕδρα κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 348, εἴτε διότι ὁ Μάξιμος ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Ἀρειανούς, εἴτε διότι πέθανε. Continue reading

αρχείο λήψης (5)Ἀνάμεσα στοὺς δημοφιλέστερους ἁγίους των πρώιμων χριστιανικῶν χρόνων συγκαταλέγεται καὶ ὁ τιμώμενος στὶς 17 Μαρτίου Ἅγιος Ἀλέξιος, ὁ ὁποῖος διακρίθηκε γιὰ τὴ φιλόθεη βιοτή, τὴ βαθιὰ εὐσέβεια καὶ πίστη καὶ τὴν ἄκρα ταπείνωση, ἄσκηση καὶ ἐγκράτεια. Ἡ ἀφανὴς ἐπίγειά του βιοτή, τοῦ ἐξασφάλισε κατὰ θεϊκὴ ἐπιταγὴ τὴ θεοκλητὴ προσωνυμία «Ὁ Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ», ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μὲ τὴ φωνὴ Τοῦ τὸν ἀποκάλυψε, τὸν ὀνόμασε καὶ τὸν ὑπέδειξε στὸν χριστιανικὸ λαὸ τῆς Ρώμης. Continue reading

Τὴν ἡμέρα αὐτή, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαία παράδοση, ψάλλουμε τὴν ἀκολουθία τοῦ κατανυκτικοῦ Μεγάλου Κανόνος.

αρχείο λήψης (3)Τὸν κανόνα αὐτόν, τὸν μεγαλύτερο ἀπ’ ὅλους, τὸν συνέθεσε μὲ ἄριστο καὶ τεχνικότατο τρόπο ὁ ἅγιος πατέρας μᾶς Ἀνδρέας ὁ Κρήτης, ποὺ ὀνομαζόταν καὶ Ἱεροσολυμίτης.
Αὐτὸς ἔζησε ὀσιακὴ καὶ θεοφιλῆ ζωὴ καὶ ἄφησε στὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ πολλὰ ψυχωφελῆ συγγράμματα, δηλαδὴ λόγους καὶ κανόνες πανηγυρικούς. Continue reading

2017-03-27_222831Ὁ Όσιος Χριστόδουλος γεννηθηκε στὴν Μ. Ἀσία, στὰ περίχωρα τῆς Νικαιας τῆς Βιθυνίας περὶ τὸ 1024. Οἱ εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετοι γονεῖς τοῦ Θεόδωρος καὶ Ἄννα, τοῦ ἔδωσαν τὸ ὄνομα Ἰωάννης.

   Ὁ νεαρὸς Ἰωάννης διδάχτηκε ἀπὸ μικρός τα γράμματα, καὶ ἐντρύφησε μὲ ζῆλο στὴν μελέτη τῶν θείων γραφῶν. Ἀπὸ τὴν ἐφηβική του ἡλικία φλεγόταν ἀπὸ τὸν πόθο νὰ ἀκολουθήσει τὴν ὁδὸ τοῦ μοναχικοῦ βίου, καὶ οἱ γονεῖς τοῦ φοβούμενοι μήπως τὸν χάσουν ἀπὸ κοντά τους ἐπέμεναν νὰ νυμφευθεῖ, ἀλλὰ πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο ἀποφάσισε νὰ ἀκολουθήσει τὴν κλήση τοῦ Θεοῦ καὶ ἔφυγε κρυφὰ ἀπὸ τὸ χωριό του, καταφεύγοντας στὸ ὅρος Ὄλυμπος τῆς Μυσίας ὅπου ὑπῆρχαν πολλὰ μοναστήρια καὶ κελλιά. Continue reading

2017-03-28_161954Ἀνάμεσα στοὺς νεομάρτυρες ποὺ ἀγωνίστηκαν κατὰ τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας γιὰ τὴ στερέωση τοῦ χριστιανικοῦ φρονήματος, ἐπιδεικνύοντας ξεχωριστὴ γενναιότητα καὶ ἀκλόνητη πίστη, εἶναι και ο ἐκ Σφακίων τῆς Κρήτης Ἅγιος νεομάρτυς Μανουήλ, ὁ ὁποῖος σφαγιάσθηκε ὑπὲρ Χριστοῦ στὸ μυροβόλο καὶ ἁγιότοκο νησὶ τῆς Χίου στίς 15 Μαρτίου 1792. Continue reading

αρχείο λήψηςὉ Ἅγιος ἀββᾶς Βενέδικτος ἐγεννήθη εἰς τὴν Νουρσίαν τῆς Ἰταλίας ἀπὸ εὐγενεῖς καὶ εὐλαβεῖς γονεῖς, περὶ τὸ 480. Προώρως ὀρφανεύσας ἀνετράφη μετὰ τῆς διδύμου ἀδελφῆς του, Ἁγίας Σχολαστικῆς, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῆς εὐσεβοῦς τροφοῦ των. Ἀπὸ παιδικῆς ἡλικίας ἀνέδειξεν θαυμασίας διαθέσεις ἀρετῆς. Continue reading

αρχείο λήψης (4)2 Ἰουνίου

Ὁ Ἅγιος Νικηφόρος, ὁ Ὁμολογητής, γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ 758 μ.Χ., ἀπὸ περιφανεῖς καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς, τὸ βασιλικὸ γραμματέα καὶ νοτάριο Θεόδωρο καὶ τὴν Εἰρήνη. Ὁ πατέρας τοῦ ἐξορίσθηκε ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Ε’ τὸν Κοπρώνυμο (741 – 775 μ.Χ.) στὰ Μύλασσα τῆς Καρίας καὶ μετὰ στὴ Νίκαια, ὅπου μετὰ ἑξαετία ἀπέθανε, διότι ἦταν ὑπέρμαχος τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Continue reading

30 Μαρτίου

αρχείο λήψης (8)Ἡ καταγωγὴ καὶ ἡ μόρφωσή του
Ο ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, ποὺ εἶναι πιὸ πολὺ γνωστὸς ὡς ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακας, δὲν εἶναι ἀκριβῶς γνωστὸ ποὺ γεννήθηκε. Κατὰ τὶς πιθανολογίες βέβαιά του Δημητρίου Ροστοβίας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, στὴν ὁποία καὶ ἐσπούδασε, ὡς τέκνο τοῦ Ξενοφῶντος καὶ τῆς Μαρίας. Ἄλλοι ὅμως ἐρευνητὲς ὑποθέτουν ὅτι καταγόταν πιθανότατα ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Παλαιστίνης ἢ τῆς Αἰγύπτου, ἐφόσον στὴν ἡλικία τῶν δεκαέξι μόλις ἐτῶν ἀνέβηκε στο όρος Σινᾶ, γιὰ νὰ γίνει μοναχός. Ἄγνωστος ὅμως δὲν εἶναι μονάχα ὁ τόπος, ἀλλὰ καὶ ὁ χρόνος τῆς γέννησης τοῦ ἁγίου, ὅπως ἐπίσης καὶ τοῦ θανάτου του. Ἄλλοι, ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ ἅγιος ἔδρασε μεταξύ των ἐτῶν 525 καὶ 600 μ.Χ. Ἄλλοι τοποθετοῦν τὴ γέννηση τοῦ ἁγίου πρὸ τοῦ 579 μ.Χ. καὶ τὸ θάνατό του γύρω στὸ 649 μ.Χ. Πιθανότερο ὅμως φαίνεται νὰ γεννήθηκε κατὰ τὸ 525 μ.Χ. καὶ νὰ ἐκοιμήθη κατὰ τὸ 610 μ.Χ. ἢ ἴσως καὶ λίγο ἀργότερα. Ὅπως καὶ νὰ ἔχει τὸ πράγμα πάντως, ἕνα ὁπωσδήποτε εἶναι βέβαιο, τὸ ὅτι ὁ ἅγιος μορφώθηκε κατὰ τὴν παιδικὴ καὶ νεανικὴ ἡλικία τοῦ πάρα πολὺ καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ χαρακτηρίσθηκε ἀργότερα, ἐξαιτίας τῶν συγγραμμάτων του, ὄχι μονάχα ὡς «νέος Μωυσῆς», ὡς σχεδιάσας τὴν «θεοτύπωτον νομοθεσίαν καὶ θεωρίαν», δηλαδή, τὴν Κλίμακα, ἀλλὰ καὶ ὡς «σχολαστικός», ἐξαιτίας τῆς μεγάλης σχολαστικότητας, μὲ τὴν ὁποία ἐπεξεργάζεται τὰ θέματά του ἢ σωστότερα ἀκρίβειας. Παρὰ τὴ μεγάλη σοφία τοῦ ὅμως, ὁ ἅγιος δὲν ξιππάστηκε, ἀλλὰ παρέμεινε, ὅπως θὰ φανεῖ καὶ πιὸ κάτω, μέχρι τὸ θάνατό του ἁπλὸς καὶ ταπεινός, χαρακτηρίζοντας γιὰ τοῦτο τὸν ἑαυτὸ τοῦ πάντοτε ὡς ἀμαθῆ καὶ στοὺς λόγους του ὡς ἰδιώτη. Continue reading

Γρηγόριος ΔιάλογοςΕὐρισκόμενος κάποτε ὁ Ἅγιος ὥς ἠγούμενος εἰς τὴν  Μονὴν  τοῦ ᾿Αγίου Ἀποστόλου ’Ανδρέου, τὸ κοινῶς Κλειοσκάβρη καλούμενον καὶ εὑρισκόμενον εἰς τὸ Μόντε Τσέλιο, ἐν θέσει καλουμένῃ Σκαύρου. και ἡσυχάζων εἰς τὸ κελλίον του, εἰς τὸ ὁποῖον εἰργάζετο καλλιγραφῶν ἱερὰ βιβλία, προσῆλθεν εἰς αὐτὸν πτωχός τις, ὅστις διασωθείς, ὡς ἔλεγεν, ἐκ ναυαγίου, διηγεῖτο τὴν συμφοράν του παρακαλῶν τὸν Άγιον νὰ τὸν ἐλεήσῃ. Ήτο δὲ ὁ κατὰ τὸ φαινόμενον πτωχὸς ὄχι άνθρωπος ἁπλῶς, ἀλλὰ Ἄγγελος Θεοῦ, εἰς σχῆμα πτωχοῦ καὶ δεομένου παρουσιασθείς, ἵνα φανερώσῃ εἰς ὅλους τὸ εὔσπλαγχνον καὶ εύσυμπάθητον φρόνημα τοῦ 'Αγίου. Ό ἐμφανισθεὶς λοιπὸν ὡς πτωχός, ἔλαβε τότε ἀπὸ τὸν ᾿Αγιον, δι' ἐλεημοσύνην, ἐξ νομίσματα. Μετ᾿ ὀλίγον ὅμως ἐπέστρεψε καὶ πάλιν καὶ ἐζήτησεν ἐκ νέου ἐλεημοσύνην. Όθεν διὰ δευτέραν φορὰν ἔλαβεν ἄλλα ἐξ. 'Ελθών δὲ καὶ διὰ τρίτην φορὰν δὲν ἔφυγεν άνελέητος, διότι μὴ ἔχων ό Άγιος νὰ δώσῃ ἄλλα νομίσματα, ἔδωκεν εις αὐτὸν προθύμως τὸ ἀργυροῦν τριβλίον τοῦ Μοναστηρίου. Continue reading

2017-03-26_182810Κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουστινιανοῦ Α’ τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος βασίλευσε ἀπὸ τὸ 527 μέχρι τὸ 565 μ.Χ., ζοῦσε στὴν Κωνσταντινούπολη μιὰ γυναίκα, ὀνόματι Ἀναστασία, ἡ ὁποία καταγόταν ἀπὸ εὐγενεῖς καὶ πλούσιους γονεῖς καὶ διακρινόταν γιὰ τὴ βαθιὰ εὐσέβειά της πρὸς τὸ Θεό. Ἡ γυναίκα αὐτή, ποὺ ἦταν πρώτη πατρικία τοῦ Βασιλιά, εἶχε τὸ φόβο τοῦ Θεοῦ στὴν ψυχή της καὶ πορευόταν σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολές Του. Εἶχε, ἐπίσης, φυσικὴ ἀνδρεία καὶ πολλὴ πραότητα, ὥστε ὅλοι χαίρονταν μὲ τὶς ἀρετές της, καὶ βέβαια ὁ ἴδιος ὁ Βασιλιάς. Continue reading

Ἐκ Γρανίτσης τῆς Εὐρυτανίας

Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 10 Μαρτίου

αρχείο λήψης (5)Α) Εἰσαγωγή

Χρόνια δίσεκτα, δυστυχισμένα. Οἱ Ἀγαρηνοὶ εἶχαν ἐξαπλωθεῖ ἀπ᾿ ἄκρου εἰς ἄκρον. Οἱ Ῥωμιοὶ φοβισμένοι, ἀβοήθητοι, δὲν ἤξεραν ἀπὸ ποῦ νὰ φυλαχθοῦν. Μερικοὶ προτιμοῦσαν τὸν εὔκολο δρόμο, τούρκευαν. Ἔτσι γλύτωναν τὶς βαριὲς φορολογίες, τὶς ἀγγαρεῖες, τὸ παιδομάζωμα. Ἄλλοι ἔπαιρναν τὰ μάτια τους καὶ ἔφευγαν γιὰ τὰ ξένα. Ὅπου μποροῦσαν. Καὶ ἡ χειρότερη ξενιτειὰ ἦταν καλλίτερη ἀπὸ τὴν μαύρη σκλαβιά. Ὑπῆρχε καὶ μιὰ ἄλλη λύσις: τὰ βουνά. Ἐκεῖ δὲν πατοῦσε Τούρκου ποδάρι. Ζοῦσαν μέσα στὴν φτώχεια, ἀλλ᾿ ἀνέπνεαν ἐλεύθερα. Continue reading

agiossofroniosierosolymon02

Ἡ μνήμη του τελεῖται στὶς 11 Μαρτίου

Στίχ. Ἔσπευδε τηρεῖν καὶ κεραίαν τοῦ νόμου,
Ὁ Σωφρόνιος οὗ παρ᾿ οὐρανοῖς κέρας.
Ἑνδεκάτῃ σαόφρων ἔδυ Σωφρόνιος παρὰ τύμβον.

Αὐτὸς ὁ ἅγιος γεννήθηκε στὴν ἐπαρχία τῆς Δαμασκοῦ ποὺ κοινῶς ὀνομάζεται Σιάμ, καὶ στὴν τοποθεσία τῆς Φοινίκης ποὺ ὀνομάζεται Λιβανοστέφανος, ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ σώφρονες, τὸν πατέρα του Πλινθᾶ καὶ τὴ μητέρα τοῦ Μύρω περίπου τὸ ἔτος 575. Continue reading