Tag Archives: Νεομάρτυρες

Ἐκ Γρανίτσης τῆς Εὐρυτανίας

Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 10 Μαρτίου

αρχείο λήψης (5)Α) Εἰσαγωγή

Χρόνια δίσεκτα, δυστυχισμένα. Οἱ Ἀγαρηνοὶ εἶχαν ἐξαπλωθεῖ ἀπ᾿ ἄκρου εἰς ἄκρον. Οἱ Ῥωμιοὶ φοβισμένοι, ἀβοήθητοι, δὲν ἤξεραν ἀπὸ ποῦ νὰ φυλαχθοῦν. Μερικοὶ προτιμοῦσαν τὸν εὔκολο δρόμο, τούρκευαν. Ἔτσι γλύτωναν τὶς βαριὲς φορολογίες, τὶς ἀγγαρεῖες, τὸ παιδομάζωμα. Ἄλλοι ἔπαιρναν τὰ μάτια τους καὶ ἔφευγαν γιὰ τὰ ξένα. Ὅπου μποροῦσαν. Καὶ ἡ χειρότερη ξενιτειὰ ἦταν καλλίτερη ἀπὸ τὴν μαύρη σκλαβιά. Ὑπῆρχε καὶ μιὰ ἄλλη λύσις: τὰ βουνά. Ἐκεῖ δὲν πατοῦσε Τούρκου ποδάρι. Ζοῦσαν μέσα στὴν φτώχεια, ἀλλ᾿ ἀνέπνεαν ἐλεύθερα. Continue reading

agios-neomartys-antonios-o-athinaios-654Οὗτος ὁ νεοφανῆς Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, ἦτον ἀπὸ τὰς περιφήμους Ἀθήνας, οἱ δὲ γονεῖς αὐτοῦ, ἤσαν πάμπτωχοι,καὶ ἀφανεῖς, ὀνομαζόμενοι, Μῆτρος καὶ Καλομοίρα· ἀνατραφεῖς δὲ ὑπ’ αὐτῶν θεοσεβῶς,καὶ τὰ ἱερὰ γράμματα μαθῶν, ὅταν ἔγινε δώδεκα χρόνων, μὴν ὑποφέροντας νὰ βλέπη εἰς πολλὴν πτωχείαν τοὺς γονεῖς του, ἐπειδὴ ἄλλην καμμίαν τέχνην δὲν ἔτυχε διὰ νὰ μάθη, παρέδωκε τὸν ἐαυτόν του νὰ δουλεύη μὲ μισθόν, εἰς κάποιους Ἀρβανίτας Τούρκους, ὅπου ἔτυχαν τότε εἰς τὰς Ἀθήνας, καὶ ἀπὸ τὸν μισθὸν αὐτόν, ἐβοήθει καὶ τοὺς γονεῖς του. Continue reading

agios-anastasiosὉ καλλίνικος Μάρτυς Ἀναστάσιος καταγόταν ἀπὸ τὴν Παραμυθιὰ τῆς Ἠπείρου. Ἦταν ἀγρότης καὶ πιστὸς χριστιανός. Μιὰ μέρα βγῆκε μὲ ἄλλους Χριστιανοὺς ἔξω στὰ χωράφια, γιὰ νὰ θερίσουν. Ὁ Ἀναστάσιος εἶχε πάρει μαζί του καὶ τὴν ἀδελφή του. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα συνέπεσε νὰ περάσει ἀπὸ ἐκεῖ, ὁ υἱὸς τοῦ ἡγεμόνος τοῦ τόπου, ποὺ λεγόταν Μούσας, μαζὶ μὲ ἄλλους Ἀγαρηνοὺς γιὰ ὑπηρεσία. Μόλις οἱ ἄπιστοι εἶδαν τὴν ὡραιοτάτη ἀδελφή του Ἀναστασίου, ἔτρεξαν ἀμέσως κατὰ πάνω της, μὲ ἀνήθικους σκοπούς. Προφθάσε ὅμως ὁ Ἀναστάσιος καὶ ὅρμησε ἐναντίον τῶν Τούρκων. Ἔδωσε ἔτσι καιρὸ στὴν ἀδελφή του καὶ ἔφυγε. Οἱ Ἀγαρηνοὶ προσβλήθηκαν, γιατί μαζὶ μὲ τὸν Ἀναστάσιο ἔτρεξαν καὶ ἄλλοι Χριστιανοὶ ἐναντίον τους καὶ τοὺς ἔβρισαν. Continue reading

Ydraios_2(1770-1800)
Ὁ δι’ ἀπαγχονισμοῦ μαρτυρικῶς τελειωθεῖς στὴ Ρόδο λαμπρὸς γόνος τῆς Ὕδρας

Ἀνάμεσα στοὺς πολύφωτους ἀστέρες ποὺ κοσμοῦν τὸ πνευματικὸ στερέωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἔλαμψαν μὲ τὴ σθεναρὴ ὁμολογία καὶ τὴ μαρτυρικὴ τελείωσή τους γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζοφερῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας συγκαταλέγεται καὶ ὁ δὶ’ ἀπαγχονισμοῦ μαρτυρήσας στὴ Ρόδο στὶς 14 Νοεμβρίου 1800 ἔνδοξος νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος, ὁ λαμπρὸς αὐτὸς γόνος τῆς ἁγιοτόκου καὶ ἁγιοσκεπάστου νήσου τῶν Ὑδραίων, ὁ ὁποῖος ἀναδείχθηκε τὸ κλέος καὶ τὸ καύχημα τῶν νεομαρτύρων, ἀλλὰ καὶ τὸ θεῖο ἐγκαλλώπισμα τῶν νήσων τῆς Ὕδρας καὶ τῆς Ρόδου. Continue reading

AgiosTheofanisNeomartiras01

8 Ἰουνίου

Ὁ ἔνδοξος νεομάρτυς Θεοφάνης (βαπτιστικὸ ὄνομα Θεόδωρος) γεννήθηκε ἀπὸ φιλόθεους γονεῖς στὴν Καλοβρύση τῆς Μεσσηνίας.

Σὲ μικρὴ ἡλικία εὑρισκόμενος στὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ νὰ μάθει ραπτικὴ τέχνη πῆγε σὲ κάποιο μουσουλμανικὸ πανηγύρι καὶ ἀπὸ ἐπιπολαιότητα ἀρνήθηκε τὴν Ὀρθόδοξη πίστη του. Continue reading

αρχείο λήψης (2)ΒΙΟΣ, ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

Συνεγράφη ὑπὸ τοῦ Διδασκάλου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου.

Μέρος α´ τῆς διηγήσεως. (Βίος)
Εἴη δεδοξασμένον καὶ ὑπερύμνητον τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι ὅσον ἡ Εὐρώπη ἀφρίζει καὶ μαίνεται ἐναντίον τῆς θεϊκῆς Του μεγαλειότητος, ἄλλο τόσον τὰ Ἀνατολικὰ ταῦτα μέρη, δὲν λείπουσι νὰ προβάλλουν ἀκατάπαυστα, κατὰ διαφόρους πόλεις καὶ χώρας, κήρυκας, καὶ μὲ λόγους καὶ μὲ χύσεις τῶν ἰδίων των αἱμάτων, τῆς προσκυνητῆς Αὐτοῦ Θεότητος. Ἐκεῖνοι λέγουσι, πῶς ἧτον εἷς πλάνος καὶ ἀθετοῦσι καὶ Εὐαγγέλια, καὶ Ἀποστόλους, καὶ ἀπλῶς ὅλον τὸν χριστιανισμὸν, καὶ τὴν ἐλπίδα τῶν χριστιανῶν. Οὗτοι παῤῥησιαζόμενοι ἐνώπιον τῶν τυράννων, κηρύττουσι μὲ ὅλην τὴν ἐλευθεροστομίαν, πὼς ἧτον, καὶ εἷναι Θεὸς ἀληθινὸς, Βασιλεὺς τῶν αἰώνων, Δημιουργὸς πάσης κτίσεως, Κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν. Καὶ ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν Κριτὴς ἀδέκαστος, δέχεται τὴν ὁμολογίαν, ὡς θυσίαν αἰνέσεως, καὶ σφραγίζει τὴν δι᾿ αἵματος αὐτῶν μαρτυρίαν, μὲ τὰ φρικτὰ καὶ ἐξαίσια θαύματα, τὰ ὁποῖα οἱ μὲν υἱοὶ τῆς ἀπωλείας ἀκόουντες γελοῦσιν, οἰ δὲ χριστιανοὶ κατανυγόμενοι, καὶ ὠφελούμενοι ψυχικῶς ἀπὸ τὰ παράδοξα ἔργα τῆς μαρτυρικῆς χάριτος, δοξάζουσι τὸν φιλάνθρωπον Κύριον, ὁποῦ ἐνισχύει τὴν ἀνθρώπινην ἀσθένειαν, νὰ καταφρονοῦν πᾶσαν βάσανον, καὶ αὐτὸν τὸν ἴδιον θάνατον, διὰ τὸ ὅνομά Του τὸ ἅγιον. Continue reading

Ὁ ἐν Σμύρνη τελειωθεῖς [29.5.1802]

“Kαι Νάννος ὤφθη χαριτώνυμος νέος,
Μάρτυς Κυρίου· ὢ ἄκρας εὐδοξίας!”

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΦΑ: Ὁ Νεομάρτυς Νάννος ἢ Ἰωάννης μαρτύρησε στὴ Σμύρνη στὰ 1802 σὲ ἡλικία μόλις δεκαεπτὰ ἐτῶν. Γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ γονεῖς Μακεδόνες. Ὁ πατέρας τοῦ καταγόταν ἀπὸ τὸ χωριὸ Ἀβρὲτ-Ἰσσάρ, σήμερα παλαιὸ Γυναικοκάστρο τοῦ Κιλκίς, τριάντα χιλιόμετρα βόρειά της Θεσσαλονίκης, στὴν κοιλάδα τοῦ Ἀξιοῦ, ἐνῶ ἡ μητέρα του ἀπὸ τὸ χωριὸ Λόκοβι τῆς Χαλκιδικῆς, [Ταξιάρχης]. Γνωρίστηκαν στὴ Θεσσαλονίκη, ὅπου κατοικοῦσαν, δημιούργησαν οἰκογένεια κι ἀπέκτησαν δύο ἀγόρια, τὸν πρωτότοκο Θεόδωρο καὶ τὸν Ἰωάννη, ποὺ τὸν φώναζαν χαϊδευτικὰ Νάννο, γιὰ νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὸν ὁμώνυμο πατέρα τοῦ Ἰωάννη1. Οἱ εὐσεβεῖς καὶ πιστοὶ στὸ Χριστὸ γονεῖς, μετέδωσαν τὴ φλόγα τῆς πίστης καὶ στὰ παιδιά τους. Ὁ Θεόδωρος ἤξερε λίγα γράμματα, ὁ Νάννος δὲν ἤξερε. Νωρὶς ὁ πατέρας πῆρε τὰ παιδιὰ στὴ δουλειά του καὶ τοὺς ἔκανε βοηθούς του στὸ τσαγκάρικό του [κάλφες]. Continue reading

αρχείο λήψηςὉ ἅγιος Ἀλέξανδρος καταγόταν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ οἱ γονεῖς τοῦ κατοικοῦσαν στὴν ἐνορία τῆς Παναγίας Λαοδηγητρίας. Ἐπειδὴ ὅταν ἦταν νέος ἔτυχε νὰ εἶναι ὄμορφος, δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ μὴν πέσει σὲ πειρασμό, κατὰ τὴν τυραννικὴ συνήθεια ποὺ σὲ ἐκείνη τὴν πόλη ἔχουν οἱ Ἀγαρηνοί· γιὰ νὰ τὸν γλυτώσουν λοιπὸν οἱ γονεῖς του ἀπὸ τὴ βία ἐκείνου ποὺ τοῦ ἐπιβουλευόταν τὴ σωφροσύνη, ἀναγκάστηκαν νὰ τὸν φυγαδεύσουν μακριὰ καὶ τὸν ἔστειλαν στὴ Σμύρνη. Continue reading